12429ffe425ba041f993ac69bde85a378394ca90
[shipsimu.git] / application / ship-simu / templates / de / code / shipsimu_main.ctp
1 <!-- The compileable main template for the ship simulator //-->
2
3 {?header:title=[--WELCOME_SHIP_SIMU--]?}
4
5 {?navigation:nav_row=home;imprint;contact?}
6
7 <div class="shipsimu_header">
8         [--HEADER_SHIP_SIMU--]
9 </div>
10
11 <div class="shipsimu_content">
12         {?content?}
13 </div>
14
15 <div class="shipsimu_content">
16         [--FOOTER_SHIP_SIMU--]
17 </div>
18
19 {?footer_msg:footer_msg=[--FOOTER_SHIP_SIMU--]?}