Renamed 'ship-simu' to 'shipsimu' + added 'core' and symlink to core/inc
[shipsimu.git] / application / shipsimu / main / actions / ship-simu / .htaccess
2015-03-22 Roland HaederRenamed 'ship-simu' to 'shipsimu' + added 'core' and...