PHPMailer updated to latest version 2.3
[core.git] / inc / classes / third_party / php_mailer / language / phpmailer.lang-pl.php
1 <?php
2 /**
3  * PHPMailer language file.
4  * Polish Version, encoding: windows-1250
5  * translated from english lang file ver. 1.72
6  */
7
8 $PHPMAILER_LANG = array();
9
10 $PHPMAILER_LANG["provide_address"]      = 'Nale¿y podaæ prawid³owy adres email Odbiorcy.';
11 $PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = 'Wybrana metoda wysy³ki wiadomoœci nie jest obs³ugiwana.';
12 $PHPMAILER_LANG["execute"]              = 'Nie mo¿na uruchomiæ: ';
13 $PHPMAILER_LANG["instantiate"]          = 'Nie mo¿na wywo³aæ funkcji mail(). SprawdŸ konfiguracjê serwera.';
14 $PHPMAILER_LANG["authenticate"]         = 'B³¹d SMTP: Nie mo¿na przeprowadziæ autentykacji.';
15 $PHPMAILER_LANG["from_failed"]          = 'Nastêpuj¹cy adres Nadawcy jest jest nieprawid³owy: ';
16 $PHPMAILER_LANG["recipients_failed"]    = 'B³¹d SMTP: Nastêpuj¹cy ' .
17                                           'odbiorcy s¹ nieprawid³owi: ';
18 $PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"]    = 'B³¹d SMTP: Dane nie zosta³y przyjête.';
19 $PHPMAILER_LANG["connect_host"]         = 'B³¹d SMTP: Nie mo¿na po³¹czyæ siê z wybranym hostem.';
20 $PHPMAILER_LANG["file_access"]          = 'Brak dostêpu do pliku: ';
21 $PHPMAILER_LANG["file_open"]            = 'Nie mo¿na otworzyæ pliku: ';
22 $PHPMAILER_LANG["encoding"]             = 'Nieznany sposób kodowania znaków: ';
23 $PHPMAILER_LANG["signing"]              = 'Signing Error: ';
24
25 ?>