"copied"
[mailer.git] / 0.2.1-FINAL / templates / de / html / member / member_surfbar_delete_action_form.tpl
1 <form id="delete" action="{!URL!}/modules.php?module=login&amp;what=surfbar_list" method="post">
2 <div class="member_table dashed" style="width:600px;margin-top:10px">
3         <div class="member_title2 bottom2" style="padding-top:5px;padding-bottom:5px">
4                 <strong>URL in Surfbar l&ouml;schen:</strong>
5         </div>
6
7         <div class="member_input" style="padding-top:5px;padding-bottom:5px">
8                 Gebuchte URL: <strong>$content[url]</strong>
9         </div>
10
11         <div class="member_input" style="padding-top:5px;padding-bottom:5px">
12                 Angemeldet: <strong>$content[registered]</strong>
13         </div>
14
15         <div class="member_input" style="padding-top:5px;padding-bottom:5px">
16                 Gesamtaufrufe: <strong>$content[views_total]</strong>
17         </div>
18
19         <div class="member_input" style="padding-top:5px;padding-bottom:5px">
20                 Aufrufe begrenzt auf: <strong>$content[views_max]</strong> (0=Unbegrenzt)
21         </div>
22
23         <div class="member_title2 top2" style="padding-top:5px;padding-bottom:5px">
24                 <input type="reset" class="member_reset" value="{--CLEAR_FORM--}" />
25                 <input type="hidden" name="id" value="$content[id]" />
26                 <input type="hidden" name="action" value="delete" />
27                 <input type="hidden" name="execute" value="1" />
28                 <input type="submit" class="member_submit" name="ok" value="{--MEMBER_SURFBAR_ACTION_DELETE_NOW_SUBMIT--}" />
29         </div>
30 </div>
31 </form>
32
33 <div class="note">
34         <strong>Hinweis:</strong> Irt&uuml;mlich gel&ouml;schte URLs k&ouml;nnen nur
35         durch unsere Administratoren wiederhergestellt werden.
36 </div>