Next phase of rewrite: member_header->header_column and other CSS class fixes/rewrites
[mailer.git] / templates / de / html / member / member_support_contcted.tpl
1 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="500"
2         align="center" class="header_column">
3         <tr>
4                 <td style="height: 10px" class="seperator top left right">&nbsp;</td>
5         </tr>
6         <tr>
7                 <td align="center" colspan="2" class="left right"><big><b
8                         class="large">Vielen Dank, dass Sie uns kontaktiert haben!</b></big></td>
9         </tr>
10         <tr>
11                 <td style="height: 5px" colspan="2" class="seperator left right">&nbsp;</td>
12         </tr>
13         <tr>
14                 <td align="center" colspan="2" class="left right">Einer unserer
15                 Mitarbeiter wird sich um Ihr Anliegen k&uuml;mmern.</td>
16         </tr>
17         <tr>
18                 <td style="height: 10px" class="seperator bottom left right">&nbsp;</td>
19         </tr>
20 </table>